Prywatność

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem witryn internetowych contentic.io i Administratorem danych osobowych jest spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020, e-mail: biuro@aude.pl.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach dotyczących: przesyłania newslettera, przesyłania zapytania do Administratora, a także składania zamówienia;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
 4. Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.
 5. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach dotyczących: przesyłania newslettera, przesyłania zapytania do Administratora, a także składania zamówienia.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia takich jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych  w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy nie wypełnili jakiegokolwiek formularza znajdującego się w Serwisie nie są przekazywane innym odbiorcom, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, którzy wypełnili jeden z formularzy znajdujących się w Serwisie mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora;
  2. agencjom marketingowym i innym podmiotom świadczącym usługi dla Administratora niezbędne do utrzymania witryny internetowej, bieżącego kontaktu z klientami itp.;
  3. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora;
  4. operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówienia;
  5. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera i przekazywaniu tą drogą informacji o produktach, usługach, promocjach i konkursach przez Administratora (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, w szczególności do wystawienia faktury VAT, dostarczenia towaru, rozpatrzenia reklamacji (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, nazwa firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, nazwa firmy, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres oraz wszelkie inne dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody;
  8. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail) – na podstawie udzielonej zgody.
 5. W ramach procesu przesyłania danych poprzez formularze dotyczące: przesyłania newslettera, przesyłania zapytania do Administratora, a także składania zamówienia Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w odpowiednich klauzulach zgód oraz niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale wymagane do:
 1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Administratora;
 2. przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;
 3. zawarcia i wykonania umowy, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy z Administratorem.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
 1. przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego – do czasu upływu 3 miesięcy od daty jej zakończenia;
 2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody na otrzymywanie newslettera lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego’
 3. przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika wobec Administratora;
 4. przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików cookies – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu.
 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Użytkownika.

Polityka cookies

 1. Podczas przeglądania Serwisu są używane pliki cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu
  końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej, a zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
  2. cookies stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. umożliwienia zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. umożliwienia zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i dokonania personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. umożliwienia dostarczenia Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 5. Administrator informuje, iż w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez Użytkownika (w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Opera).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.
 7. Brak wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies w menu przeglądarki internetowej, oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na ich zapisywanie i przechowywanie w jego urządzeniu końcowym.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych w pkt 2 poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną: biuro@aude.pl.
 2. Użytkownik ma prawo do:
 1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO;
 2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO;
 5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO;
 7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
 8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 1. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 2. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia jego danych osobowych przez Administratora oraz zaprzestać korzystać z Serwisu. Dalsze korzystanie z Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.

Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER


Wartościowy artykuł raz w tygodniu na Twoją skrzynkę.

Zero spamu. Przestaniemy być ciekawi, wypiszesz się w każdej chwili.

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie w celu zapisania się do newslettera, a Administrator danych – spółka AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne tutaj. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 moich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera i przekazywania mi informacji o oferowanych przez nią produktach, usługach, promocjach i konkursach przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Wyrażam również zgodę na używanie przez spółkę AUDE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-620), ul. Puławska 118A, KRS 0000216511, REGON 015796792, NIP 5252306020 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne.